ALGEMENE VOORWAARDEN MOVE YOURSELF BV

 

Als je klant ben bij Move Yourself BV, dit wil worden of gebruik maakt van onze diensten of producten, doen wij dit graag met transparante afspraken.

 

Algemene draagwijdte van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en de dienstverlener, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde levering van diensten en/of goederen. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de plaatsing door de klant van de bestelling of sluiting van de overeenkomst, tenzij de klant deze uitdrukkelijk en ondubbelzinnig heeft betwist (dus niet door middel van algemene voorwaarden) uiterlijk bij de plaatsing van de bestelling of sluiting van de overeenkomst. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.
 2. De algemene voorwaarden van de dienstverlener sluiten de algemene voorwaarden van de klant uit, zelfs indien deze van een recentere datum zijn, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onze firma. Indien de algemene voorwaarden van de klant toch aanvaard zouden zijn, dienen beide algemene voorwaarden geacht te worden deel uit te maken van het contract, met uitzondering van de onverenigbare bedingen.
 3. De algemene voorwaarden en huisregels zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op onze website: https://move-yourself.be/.
 4. De dienstverlener behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op zijn website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen en overeenkomsten die nadien worden geplaatst of gesloten.
 5. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

Definities

 1. De ‘dienstverlener’; Move Yourself, besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Lepelstraat 46, 2290 Vorselaar en in geschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0769.975.706.
 2. De “klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten of producten afneemt bij .
 3. De “consument” is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 4. De ‘faciliteiten’ zijn de fysieke plekken waar Move Yourself fitness of groepslessen aanbiedt.
 5. De ‘app’ is de Move Yourself digitale applicatie.

Klant worden bij Move Yourself

 1. Je wordt klant van Move Yourself door de aankoop van een Move Yourself product of formule via de Move Yourself app of door het sluiten van een overeenkomst met Move Yourself in de faciliteiten bij een medewerker.
 2. Indien je je aankoop doet via de Move Yourself app heb je het recht om binnen 14 kalenderdagen na de dag van aankoop zonder opgave van redenen af te zien van je aankoop. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in art. 29-34. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving in één van onze faciliteiten. Indien je binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en de aankoop is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als de aankoop wel gebruikt is in deze periode, dan kan Move Yourself pro rata (vanaf het eerste gebruik van de aankoop tot de dag van de herroeping) kosten voor het gebruikte deel van de aankoop in rekening brengen.

Formules

 1. We hebben verschillende formules waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website. Verschillende formules geven toegang tot de faciliteiten en de groepslessen die in de faciliteiten worden aangeboden.
 2. Bij de aankoop kun je aangeven voor welke formule je een overeenkomst wilt aangaan via één van onze coaches of via de app.
 3. Bij alle sport formules behalve personal training krijg je toegang tot de Move Yourself-app.
 4. Indien je onze faciliteiten eens wilt bezoeken maakt u daarvoor een afspraak via de website.
 5. Wil u graag een week alle mogelijke trainingsvormen proberen dan kan u een proefweek aanvragen door een afspraak te maken via de website of door een proefweek aan te kopen via de app. Op deze manier kan je 7 (zeven) dagen deelnemen aan groepslessen naar keuze.

Tarieven en betaling

 1. Alle formules hebben hun eigen tarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website van Move Yourself.
 2. Eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van levering, alsook in functie van het aantal bestelde goederen.
 3. Alle formuletarieven zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Dit betekent dat wanneer je een formule aankoopt bij Move Yourself deze onmiddellijk in rekening wordt gebracht, voor aanvang van je eerste sportbeurt. Betalingen gebeuren online of per overschrijving in geval er gewerkt wordt met een factuur.
 4. Indien je kiest voor een formule met een periodiek karakter zoals maandabonnementen, dan vindt de eerste betaling bij aankoop plaats door een online betaling en vinden de volgende betalingen plaats via SEPA-domiciliëring. De machtiging tot SEPA-domiciliëring gaat vanaf het eerste moment van aankoop gelden voor dit soort periodieke formules.
 5. Als je je formule hebt beëindigd en opnieuw in dezelfde of een andere formule wil starten, ben je opnieuw betaling verschuldigd en gelden de dan actieve formuletarieven.
 6. Elke factuur dient op het rekeningnummer van Move Yourself bv te worden voldaan binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
 7. Wij behouden ons het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. De overeenkomst kan aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet in een contract van onbepaalde duur, dat tevens schriftelijk opzegbaar is per mail aan info@move-yourself.be of een online bericht via de Move Yourself app 14 kalenderdagen voor het einde van de lopende maand.
 8. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

 1. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 1 % per maand opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Indien onze firma een betalingstermijn overschrijdt is de klant, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens onze firma. De intrest zal maandelijks gekapitaliseerd worden.
 2. Indien de klant nalaat het factuur te betalen binnen de afgesproken termijn worden alle andere verschuldigde sommen in hoofde van de klant integraal en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zijn nog niet alle bedragen of facturen vervallen, en dit ongeacht eerder toegekende betalingsfaciliteiten.
 3. De klant neemt er kennis van dat laattijdige gedeeltelijke betalingen vooreerst aangerekend zullen worden op verschuldigde interesten, schadebedingen en kosten.

Herroepingsrecht

 1. In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument die de diensten op afstand bij de dienstverlener bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst, namelijk de dag waarop de consument per e-mail een samenvatting van zijn bestelling ontvangt .
 2. Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijk, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.
 3. De consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via een formulier tot herroeping dat online wordt geplaatst op de website van de dienstverlener, via een formulier dat samen met de bestelbon wordt overgemaakt of beschikbaar is op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: economie.fgov.be, of nog via een verklaring waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.
 4. De dienstverlener zal het door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14 dagen.
 5. De consument die uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst reeds wordt uitgevoerd vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen en die erkent dat deze uitvoering leidt tot verlies van dit herroepingsrecht, zal dit herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, niet meer kunnen uitoefenen.
 6. De consument zal zijn herroepingsrecht tevens niet kunnen uitoefenen indien hij zich bevindt in één van de andere uitzonderingen beoogd door artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht.

Verhuizing of blessure

 1. Als je gaat verhuizen, buiten een straal van 20 km van één van de Move Yourself faciliteiten kan je een lopende sportformule vroegtijdig beëindigen. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is aan de hand van een kopie van de inschrijving bij je gemeente. Move Yourself zal bij ontvangst van geldig inschrijvingsbewijs het niet-gebruikte deel van je lopende sportformule terugbetalen. Het niet-gebruikte deel wordt als volgt pro rata berekend: totale aankoopprijs verminderd met het gebruikte deel van de formule (vanaf het eerste gebruik van de aankoop tot de dag van de beëindiging).
 2. Je mag bij alle formules gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van je formule om medische redenen, op de hierna gedefinieerde voorwaarden:
 • De formule kan enkel worden geschorst na ontvangst door Move Yourself van een geldig medisch attest (via e-mail of per post) dat aangeeft dat de klant tijdelijk geen fitness kan uitoefenen;
 • het medisch attest geeft aan dat er vanaf de dag van verzending van het attest aan Move Yourself ten minste sprake is van 14 dagen benodigde schorsing;
 • de schorsing gaat in vanaf de dag van ontvangst door Move Yourself en niet met terugwerkende kracht;
 • de schorsing is steeds voor bepaalde duur en eindigt op de voorgeschreven datum van het medisch attest;
 • door de schorsing verschuift de duur van de overeenkomst met de periode van de schorsing;
 1. Indien de klant een medisch attest overlegt waaruit blijkt dat je niet meer zult kunnen sporten voor een periode van minstens 12 maanden na de datum van het attest, zal Move Yourself de formule op jouw verzoek beëindigen per de datum van ontvangst van het verzoek, daartoe voorzien van het medisch attest (via e- mail of per post). Move Yourself zal bij ontvangst van geldig medisch attest het niet-gebruikte deel van je lopende sportformule terugbetalen. Het niet-gebruikte deel wordt als volgt pro rata berekend: totale aankoopprijs verminderd met het gebruikte deel van de formule (vanaf het eerste gebruik van de aankoop tot de dag van de beëindiging).
 2. Indien het medisch attest of het bewijs van verhuizing pas wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure ter verhaal van de verschuldigde lidmaatschapsgelden, zullen deze niet meer worden aanvaard.

Beëindiging van een formule

 1. De klant die niet voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van het herroepingsrecht beschreven in artikel 29 tot 34 van voorliggende algemene voorwaarden en die zich evenmin kan beroepen op verhuizing of blessure zoals beschreven in artikel 35 tot 38 van voorliggende algemene voorwaarden en die zijn bestelling wenst op te zeggen dient de dienstverlener hiervan schriftelijk in kennis te stellen per mail aan info@move-yourself.be of een online bericht via de Move Yourself app, die de klant op zijn beurt zal informeren met betrekking tot de te volgen procedure. In dat geval worden sommen die door de klant aan de dienstverlener werden betaald niet aan de klant teruggestort.

Annulering van een sportsessie

 1. Annuleren door de klant van een bevestigde sportsessie kan schriftelijk per mail aan info@move-yourself.be, online via de Move Yourself app (online agenda) of telefonisch op het nummer 0495/669369.
 2. De klant verbindt zich ertoe om bij annulatie de dienstverlener tijdig op de hoogte te stellen.
 3. Indien een annulatie van de dienst gebeurt minder dan 24u voor het afgesproken tijdstip, wordt deze aangerekend aan 100%.
 4. Bij Small Group training en bootcamps kan de klant tot 10u op voorhand zijn afspraak annuleren via de online agenda. Indien de annulatie later gebeurt, worden de ingezette credits niet teruggegeven.

Wijziging sportsessie

 1. Wij willen het aanbod van onze sportsessies altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) sessies, het soort sessies en het uurrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een sportsessie wordt geannuleerd. Dit geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 2. Small group trainingen worden geannuleerd wanneer er minder dan 2 (twee) sporters zijn ingeschreven.
 3. Bootcamp sessies worden geannuleerd wanneer er minder dan 5 (vijf) sporters zijn ingeschreven.

Klachten 

 1. Eventuele klachten met betrekking tot de diensten geleverd door de dienstverlener zullen op schriftelijke wijze per mail aan info@move-yourself.be moeten worden ingediend, binnen een termijn van 5 werkdagen nadat het feit dat tot de klacht aanleiding geeft zich heeft voorgedaan. Bij gebreke de klacht op voorvermelde wijze en binnen de vooropgestelde termijn in te dienen, zal hiermee geen rekening worden gehouden.
 2. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de dienstverlener de keuze tussen het vervangen van de desbetreffende diensten of het terugbetalen van de prijs van deze diensten.

Risico en aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Hoewel wij voorzien in professionele begeleiding tijdens het sporten dient de klant steeds zelf in te schatten wat de klant aankan. De klant is steeds zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij/zij sport en de keuzes die hij/zij daarbij maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico van de klant. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we de klant aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor hem/haar de juiste en haalbare manier van bewegen is.
 2. De klant erkent en aanvaardt dat de dienstverlener niet aansprakelijk is voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de geleverde diensten, behoudens in geval van bedrog of grove fout dan wel letselschade veroorzaakt door doen of nalaten van de dienstverlener.
 3. In de hypothese waarin de klant het bestaan van een grove fout of van bedrog in hoofde van de dienstverlener aantoont, is de schade waarop de klant aanspraak kan maken beperkt tot de materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de fout die aan de dienstverlener wordt verweten, met uitsluiting van alle andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan 100% (exclusief belastingen) van het bedrag dat effectief door de klant betaald werd in uitvoering van de bestelling.
 4. De klant erkent eveneens dat de dienstverlener niet aansprakelijk is voor indirecte schade, zoals onder andere de inkomstenderving, de verhoging van de algemene kosten, het verlies van cliënteel, enz.
 5. De dienstverlener is niet verantwoordelijk indien door de klant verkeerde gegevens werden doorgegeven, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de klant.

Diefstal, verlies en schade

 1. De klant zal in geval van verlies van of schade aan de apparatuur van Move Yourself, hiervan terstond melding maken aan één van onze medewerkers.
 2. We adviseren de klant om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de faciliteiten. Move Yourself stelt geen lockers ter beschikking. Move Yourself aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen, met uitzondering van gevallen veroorzaakt door opzet of grove schuld van Move Yourself.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De informatie, logos, tekeningen, merken, modellen, slogans, de huisstijl en dergelijke die via de website of de catalogus van de dienstverlener toegankelijk zijn, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
 2. Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de klant niet toegelaten afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website of in de catalogus van de dienstverlener afgebeelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden of te creëren.
 3. Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten en/of industriële rechten op om het even welke manier.

Overmacht

 1. De dienstverlener kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet uitvoering van zijn verplichtingen, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht.
 2. Worden in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht of van toeval :

1) het verlies of de algehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de dienstverlener of van zijn databank, indien één van deze gebeurtenissen niet redelijkerwijze rechtstreeks aan de dienstverlener kan worden verweten en indien niet kan worden aangetoond dat de dienstverlener heeft nagelaten alle redelijke maatregelen te nemen die deze gebeurtenissen hadden kunnen vermijden,

2) aardbevingen,

3) brand,

4) overstromingen,

5) epidemieën,

6) daden van oorlog of van terrorisme,

7) aangezegde en niet-aangezegde stakingen,

8) lock-outs,

9) blokkades,

10) opstanden en rellen,

11) een schorsing van de nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit), 12) een gebrek in de internetverbinding of de databases,

13) een gebrek in de telecommunicatienetwerken,

14) een verlies van de verbinding met de internetverbinding of met de telecommunicatienetwerken waarvan de dienstverlener afhankelijk is,

15) een feit of een beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt (zoals bijvoorbeeld maatregelen van overheidswege) of

16) iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van de dienstverlener ontsnapt.

Onvoorzienbaarheid

 1. Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van de dienstverlener, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijker is geworden, verbinden de klant en de dienstverlener zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijk termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.

Verbreking van de overeenkomst

 1. In geval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van onbetaalde schulden, ook indien deze voortspruiten uit eerdere overeenkomsten tussen de klant en de dienstverlener, is de dienstverlener ertoe gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen te schorsen tot de dag der integrale betaling door de klant van alle openstaande schulden.
 2. Ingeval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen door de klant, kan de dienstverlener de overeenkomst onmiddellijk verbreken ten laste van de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen en intresten door de klant aan de dienstverlener.

Titels

 1. De titel die in de voorliggende algemene voorwaarden worden gebruikt, worden slechts ter referentie en uit gemak gebruikt. Zij beïnvloeden op generlei wijze de betekenis of de draagwijdte van de bepalingen die zij aanduiden.

Geen afstand

 1. De nalatigheid of de vertraging van een partij in de uitvoering van één van haar rechten of middelen in toepassing van de voorliggende algemene voorwaarden kan in geen enkel geval worden beschouwd als een afstand van dit recht of middel.

Verwerking van persoonsgegevens

 1. Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.
 2. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan onze firma om zijn persoonsgegevens te gebruiken.
 3. De verwerking verantwoordelijke is Move Yourself bv, met maatschappelijke zetel te Lepelstraat 46 in 2290 Vorselaar en gekend onder het ondernemingsnummer 0769.975.706, E: info@move-yourself.be. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan onze firma bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan onze firma heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van onze firma en ons personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.
 4. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst onze firma uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website. De klant bevestigt kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.

Nietigheid

 1. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de rest van de overeenkomst mee.
 2. De nietige of onafdwingbare clausules worden geacht te zijn vervangen door een rechtsgeldige clausule of clausules die overeenstemt met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, en zo veel als mogelijk resulteert in een gelijkaardig economisch resultaat.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
 2. In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de levering van de diensten, komen de partijen overeen een bemiddelingsprocedure op te starten alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting.
 3. In voorkomend geval stellen de partijen in onderling overleg een erkende bemiddelaar aan van de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel – https://www.fbc-cfm.be/nl) of laten ze een derde deze erkende bemiddelaar aanstellen.
 4. Eens een bemiddelaar werd aangesteld, leggen de partijen de modaliteiten van de bemiddeling vast samen met de bemiddelaar.
 5. Elke partij kan op ieder ogenblik een einde maken aan de bemiddelingsprocedure, zonder afbreuk aan enige andere rechten.
 6. Ingeval de bemiddelingsprocedure mislukt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

Vragen of afspraak maken?

Elfje contacteren